CS1 Governing Body | Trikaripur Arts & Science College, Trikaripur
TASC Trikaripur

 

 

Chairman

M.C.Kamaruddin

A P M  House , Edachakkai P.O,Pin-6710310

Phone : 9447077647

Managing Trustee

P.K.C.SULAIMAN ABOOBACKER

Badar Manzil,,P.O.Trikaripur, Pin 671310

 Ph :9847118606

Vice Chairman

V.K.BAVA

Rose House, Udumbumthala , Pin 671 311

Phone : 9447284357

Secretary

C.T.ABDUL KADER

Zeenath Mahal,  Thankayam,

Trikaripur P.O.Pin-671 310

Phone : 9846074605

Treasurer

A.G.C.BASHEER

Trikaripur P.O.Pin-6741 310

Phone : 9447448727

Manager

M.T.ABDUL JABBAR

Pearl Villa ,Mavilakkadappuram,  

P.O.Pin-671312, Phone : 9946585431

Academic Director

Dr. K.T.ASHRAF

Kollarthoduka,Muttil P.O Pin-673 122

Phone : 9495669428